Müzayede Kuralları

UX Müzayede Şirketi’nin (kısaca “UX Müzayede” veya “Şirket” olarak anılacaktır) düzenlediği online (çevrimiçi) müzayedelere katılan müşteriler aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler;
1.    Müzayedemizde satışa sunulan eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu uyarınca müze uzmanları tarafından kontrol edilmekte olup, kanun kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.
2.     UX Müzayede satıcı için aracı olup, elektronik ortamda gerçekleştirdiği aracılık hizmetinden dolayı satış anında Alıcı’dan Alıma Aracılık Komisyonu’na (kısaca “Alıcı Komisyonu” olarak anılacaktır) hak kazanır. Alıcı Komisyonu online sanat müzayedeleri için %10 +KDV’dir.

3.    Online müzayedelerimize katılabilmek için müşterilerin uxmuzayede.com adresinden internet sitemize üye olması gerekmektedir.
4.    Şirket’in düzenlediği online müzayedelerde yer alan eserler/ürünler satış öncesinde online katalog internet sayfamızda yayına girdikten itibaren UX Müzayede’nin, Teşvikiye Mahallesi, Muradiye Bayırı Sokak, Çınar Apt. No: 58/3 Şişli - İSTANBUL adresinde teşhir edilerek müşterilerin incelemesine sunulmaktadır. Müzayedeye katılanlar eserleri/ürünleri UX Müzayede’nin yukarıdaki adresinde görmüş ve incelemiş olduklarını beyan ve kabul ederler. Müşteriler, müzayedede satışa sunulan tüm eserlerin “haliyle” satışa sunulduğunu, satılan eser/ürün için teklif vermeden evvel yeterince incelediğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesi’nde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Her eserin/ürünün yanında “haliyle” yazma zorunluluğu yoktur. Yayına giren online müzayede ve website’mizde tanıtımlarda verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleri olup, taahhüt niteliğinde değil genel bilgi niteliğindedir. Katılımcılar bu durumu peşinen kabul ederler. UX Müzayede satılan eserin/ürünün tekellüfü (garantisi) ile mükellef değildir. Alıcı bu hususta UX Müzayede’den herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Çevrimiçi ortamda düzenlenen müzayedelerimizde her ne kadar teklif verme süresi gün/günler önce başlıyor olsa da müzayede bitiş tarihinde müzayede sonlanmadan eser satışı yapılmamaktadır. 
5.    Çevrimiçi müzayedelerimizde fiyat artırımı “Teklif Ver” butonuna tıklanarak yapılır. Müşteri internet sayfamızdaki müzayede sistemimize vermiş olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayedede çevrimiçi olarak satışa sunulan eser/ürün, UX Müzayede tarafından belirlenen müzayede bitimi itibari ile en yüksek teklifi vermiş olan müşteriye ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Katılımcılar her bir eser/ürün için verilen sürenin sonuna kadar teklif verebilirler, söz konusu sürenin bitimi itibari ile en yüksek teklifi vermiş olan müşteri söz konusu eser/ürün ile ilgili artırmayı kazanmış olur. Bu süre tüm müşterilere aynı sistematik ile çalışmaktadır.
6.    UX Müzayede her “Teklif Ver” butonuna tıklandığındaki değer artışlarını belirleme ve gerekli gördüğünde değer artış aralıklarını değiştirme hakkına sahiptir. 
7.    UX Müzayede satışa çıkarılan bir eserin/ürünün başlangıç fiyatını muhammen (konsinye tesellüm) bedelinin altında belirleme hakkına sahiptir. 
8.    Online müzayedelerimize katılabilmek için, müşterilerin internet sitemize üyelik esnasında oluşturduğu “password” (“şifre”)’yi kullanması gerekmektedir. “Password/şifre” kişiye özeldir, üye müşteri dışında birinin kullanması ve/veya üye müşteri’nin kendisi dışında birine kullandırması yasaktır. “Password/şifre” sahibi müşteri kendisine ait “password/şifre”nin başkaları tarafından kullanımı durumunda, UX Müzayede’nin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini peşinen kabul eder. 
9.    UX Müzayede verilen teklifler, teklif verenler, en yüksek teklifi veren vs. gibi bilgileri kendi nezdinde güvenlik altına almaktadır, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir itiraz haklarının olmadıklarını peşinen kabul ve beyan ederler.
10.    Satın alınan tüm eserler için, eserleri satın alan müşterilerin internet sayfasındaki sistemimize üyelik kayıtlarındaki ad, soyad, ve adrese UX Müzayede tarafından fatura düzenlenir. Ancak, fatura düzenlenmesi, UX Müzayede’nin satıcı olduğu anlamına gelmez, UX Müzayede satıcı değil, satışa aracılık eden aracıdır.
11.    Müzayedede satılan her eser/ürün için UX Müzayede’nin Alıcı Komisyonu müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel hale gelir. Alıcı müzayedede satın aldığı eserlerin/ürünlerin toplam bedelini (Satış Bedeli, Satış Komisyonu, ilgili KDV’ler vs.) işbu UX Müzayede Katılım Şartnamesi’ne uygun olarak tümüyle ve zamanında ödemediği takdirde, UX Müzayede söz konusu satışı iptal etmek hakkına sahiptir, ancak bu durumda işbu UX Müzayede Katılım Şartnamesi’ne uygun olarak ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan son pey sahibi, Alıcı Komisyonu’na ek olarak eser/ürün sahiplerinden alınan Satıma Aracılık Komisyonu (kısaca “Satıcı Komisyonu” olarak anılacaktır), komisyonlara dair KDV’ler, UX Müzayede’nin uğradığı bilcümle zararlarını fatura tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür. UX Müzayede’nin sair dava ve talep hakları saklıdır. 
12.    UX Müzayede’nin online olarak sunmuş olduğu müzayede hizmeti, elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup, cayma hakkı kapsamı dışındadır. UX Müzayede’nin elektronik ortamda düzenlediği müzayedeler TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanunu’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden müzayedeye katılanların cayma hakkı yoktur.
13.    Alıcı alım bedeli, alım bedeli üzerinden KDV, Alıcı Komisyonu ve Alıcı Komisyonu üzerinden KDV’den oluşan Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle müzayede bitim tarihinden itibaren 7 iş günü içinde ödemekle yükümlüdür. Alıcı UX Müzayede’den satın almış olduğu eserleri/ürünleri teslim alabilmek için Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle ödemiş olması gerekmektedir.
14.    Alıcı Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle ödedikten sonra satın aldığı eserleri/ürünleri UX Müzayede adresinden kendi teslim alır. Alıcı maliyeti kendine ait olmak üzere UX Müzayede’nin araçları ile ya da kargo firmaları yoluyla, satın alınanların teslimatını talep edebilir, bu durumda nakliye sırasında oluşabilecek herhangi hasardan Şirket’i sorumlu tutmayacağını ve nakliye masraflarını karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Ayrıca kargo firmalarından kaynaklanan gecikmelerden UX Müzayede sorumlu tutulamaz. 
15.    Alıcıların website’mize üyelik kaydında belirttikleri açık posta adresi, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgilerine posta, e-posta, SMS, veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların, kargo ile eser/ürün gönderimlerinin üyelik kaydında verilen bilgilerdeki yanlışlık, değişiklik nedeniyle alıcıya geç ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından veya kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden UX Müzayede sorumlu tutulamaz.
16.    UX Müzayede satışa sunulan eserlerin/ürünlerin beyan edilen niteliklere haiz olmaması, orijin ve özgünlük itibari ile beyana uygun olmaması, hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması, veya sair nedenlerden ayıplı olması durumlarında, UX Müzayede’nin satıcı olmaması nedeniyle hukuken sorumlu tutulamaz. Söz konusu durumlarda, hukuki sorumluluk bu  eserlerin/ürünlerin satışa arzını talep eden(ler)e aittir.
17.    UX Müzayede satışa sunulan herhangi bir veya birden fazla eser(ler)i/ürün(ler)i, müzayededen geri çekmek, başka eser(ler)/ürün(ler) ile birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir.

18. Şirket düzenlediği online müzayedelerde yer alan eser(ler)/ürün(ler) hakkında müzayede bitimine kadar ortaya çıkan her türlü itiraz ve bildirimin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu eser(ler)i/ürün(ler)i müzayede kapsamından çıkarmak ve gerekli gördüğü durumlarda yasal prosedür uygulamak hakkına sahiptir.
19.    Artırmada bulunup online müzayedelere katılan müşteriler UX Müzayede’nin elektronik ortamda düzenlediği müzayedelere katılım şartlarını düzenleyen işbu UX Müzayede Katılım Şartnamesi’nde yer alan şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin UX Müzayede’nin diğer hak ve vecibelerini peşinen kabul ettiklerini beyan ederler. Katılımcılar satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
20.    Yayına girmiş ve/veya başlamış online müzayedelerde yazım hataları olması olması halinde UX Müzayede’nin açıkladığı düzeltmeler esas alınır.
21.    UX Müzayede’nin internet sitesi’nde ve dolayısıyla çevrimiçi ortamda düzenlediği müzayedelerde yayınladığı her türlü yazı ve fotoğraf Şirket’in izni olmadan kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.
22.    Şirket’in çevrimiçi ortamda düzenlediği müzayede yayına girdikten sonra çıkan yeni yasalar ve/veya vergiler, yasa ve/veya vergi oranlarında değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, yabancı para birimleri için müzayede bitimindeki güncel kur oranları baz alınacaktır, UX Müzayede sorumlu tutulmayacaktır.
23.    Türkiye dışında ikamet eden alıcılar müzayedede ilgilendikleri eserlerin/ürünlerin Türkiye dışına çıkarılması ve bulundukları ülkeye girişi ile ilgili yasaları, vergileri ve nakliye dahil tüm maliyeti müzayedeye katılmadan önce incelemekle yükümlüdür. Alıcılar satın almış oldukları eserlerin yurtdışına çıkarılması ya da bulundukları ülkeye girişi ile ilgili karşılaştıkları yasal, vergisel, nakliye ve/veya maliyet sorunlardan UX Müzayede’yi sorumlu tutamaz, satın aldıklarını iade edemez.

24.    Müzayedeye katılarak 5.000TL (Beş bin) ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişileri 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır.

25.    Müzayedede satın alınan eserlere ilişkin fatura, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı adına düzenlenir. Faturanın başka bir kişi veya bir şirket adına düzenlenmesi isteniyorsa, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı’nın Şirket’e yazılı olarak talepte bulunması gereklidir. Şirket söz konusu talebi geri çevirme hakkına sahiptir. Şirket, Alıcı’nın bu talebini kabul etse dahi eser(ler)in bedelinin Alıcı tarafından bildirilen kişi tarafından zamanında ödenmemesi durumunda, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı, satın alınan eser(ler)in bedelinin tamamını bilcümle masrafları ödemekle yükümlüdür

26.    Çevrimiçi müzayedelerinde satışa sunulan eserlerle ilgili olarak müzayede öncesinde rezerv fiyat bırakmak veya müzayedeye telefonla iştirak ederek pey sürmek isteyen satıcıların UX Müzayede Rezerv Sözleşmesini imzalaması gerekmektedir. Alıcıların çevrimiçi müzayedeyi takip etmesi tavsiye edilir. Müzayede öncesi rezerv fiyat bırakmak veya müzayedeye telefonla iştirak ederek pey sürmek UX Müzayede tarafından müşteriye verilen bir hizmettir. Müzayede öncesinde rezerv fiyat bırakılarak ve/veya müzayede esnasında telefonla bildirilerek iletilen emirleri UX Müzayede iyi niyet çerçevesinde ve emirlere uygun bir biçimde yürütmek için en iyi gayreti gösterir. Ancak UX Müzayede bahse konu emirlerin iletimi ile ilgili olarak meydana gelebilecek ihmal veya hatadan veya telefon bağlantısının herhangi bir sebepten dolayı kurulamaması veya hattın kesilmesinden dolayı emirlerin yerine getirilememesinden ötürü sorumluluk kabul etmez. Rezerv fiyatını geçmeyen eserin satışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kararı ise UX Müzayede ve satıcının karşılıklı mutabakatı ile verilir.

27.    18 yaşından küçükler üye olamaz, müzayedelere katılamaz. UX Müzayede herhangi bir mazaret göstermeksizin şüpheli ve/veya sakıncalı gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme, üye olmuş olsalar dahi müzayedeye kabul etmeme, üyelikten çıkarma, ve/veya devam eden müzayedede vermiş olduğu tekliflerin bir kısmını veya tümünü iptal etme yetkisine sahiptir. Ayrıca UX Müzayede hakkında, Şirket’in satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.

28.    UX Müzayede internet sitesi sistemine üye olan ve çevrimiçi ortamda düzenlediğimiz müzayedelere katılan herkes işbu UX Müzayede Katılım Şartnamesi’ni tümüyle okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.
29.    İşbu katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.